Bronpunt Therapie richt zich op de gezondheid van ieder individu

Beïnvloeden je Gedachten & Emoties je DNA?

Als subtiele energie overal om ons heen bestaat en de onderliggende intelligente, ondersteunende kracht van het universum is, hoe vertaalt zich dat dan van het kwantum niveau naar de menselijke biologie? Kunnen onze gedachten en emoties ons DNA veranderen? Talrijke genezingsstudies hebben aangetoond dat energetische genezing ontvangen van een beoefenaar, zoals Qigong meesters Jixing Li & Dr. Yan Xi, zelfs de meest uitdagende gezondheidstoestanden positief kan beïnvloeden. Deze verslagen illustreren het verband tussen subtiele energie en menselijke gezondheid.

Om zulke radicale gezondheidsveranderingen te laten plaatsvinden, moet er op cellulair niveau een of andere cruciale activiteit plaatsvinden. Een studie die de rol van subtiele energie bij het katalyseren van zulke radicale verschuivingen aantoont, The Effect of Conscious Intention on Human DNA, werd gepubliceerd in de Proceeds of the International Forum on New Science door Glen Rein, Ph.D.. De bevindingen van het Glen Rein DNA experiment suggereren dat er een verband zou kunnen zijn tussen ons DNA en het kwantumveld. Rein voerde een experiment uit met de bedoeling te ontdekken wat de eventuele biologische effecten van verschillende gedachten, beelden en intenties zouden zijn op de groei van gekweekte tumorcellen.

Celmonsters werden voor een genezer genaamd Leonard Laskow geplaatst en de andere werd bij een niet-genezer geplaatst, die gevraagd werd een boek te lezen om zijn aandacht op de cellen te minimaliseren. Er waren vijf verschillende intenties die Laskow tijdens zijn meditaties aanhield. Gebruik makend van een techniek die hem in staat stelde in een gerichte, coherente toestand te komen, beschrijft hij de intenties voor zijn meditaties als volgt:

Terugkeren naar de natuurlijke orde en harmonie van het normale groeitempo van de cellen, d.w.z. voordat ze tot tumorcellen werden omgevormd;
- Circuleren van de microkosmische baan;
- Gods wil door zijn handen laten stromen, d.w.z. een transpersoonlijke intentie;
- Onvoorwaardelijke liefde, d.w.z. er werd geen specifieke richting aan de energie gegeven;
- Dematerialisatie in het licht en/of dematerialisatie in de leegte.


De monsters werden blind gelabeld en naar het lab teruggebracht, waar ze na 24 uur geanalyseerd werden om te zien hoe de DNA groei zich zou verhouden. De culturen werden daarna chemisch behandeld met een radioactieve stof. Met een scintillatieteller werd de DNA synthese gemeten om de hoeveelheid radioactief thymidine te tellen die tijdens de synthese in het DNA was opgenomen. De kweken leverden allemaal verschillende resultaten op.

Sommige van deze bedoelingen bleken biologisch actiever te zijn dan andere. Drie van de intenties remden de groei van de tumorcellen - de meest effectieve daarvan was de intentie om de cellen terug te laten keren in hun natuurlijke staat, wat met maar liefst 39% lukte! De meditatie op Gods wil leverde een remming van 21% op. De microkosmische baan meditatie leidde tot een afname van de tumorgroei met 18%.

Wat nog verrassender is, is dat Laskow bij verdere experimenten het beeld dat hij tijdens het mediteren in zijn geest hield, veranderde. Bij één meditatie stelde hij zich voor dat er nog maar 3 cellen in de schaal waren. Het resultaat kwam terug als een remming van 18% ten opzichte van de controlegroep. Met dezelfde meditatietechniek beeldde hij zich een verhoogde groei van de tumorcellen in, en het resultaat gaf een toename van de groei met 15% te zien.

Deze studie toont ons dat wanneer we onze hartgevoelens, gerichte intentie combineren met een beeld dat we in onze geest vasthouden, dit op biologisch niveau de uitkomst van onze omstandigheden beïnvloedt. Het laat ook zien dat het voor ons op een positieve of negatieve manier kan werken. Intens concentreren op genezing, en een beeld van een gewenste uitkomst statistisch in je geest houden, kan iemands kans op genezing vergroten.

De kern van de zaak
Hoe kan onze mentaal-emotionele toestand de vorming van ons DNA beïnvloeden? In de hierboven beschreven proeven was een consistente factor in de meditaties dat Laskow een toestand van onvoorwaardelijke liefde handhaafde. Het HeartMath instituut heeft het elektromagnetische veld gemeten van personen die een opgewekte emotionele toestand ervaren. De ECG patronen vertoonden een grotere coherente frequentie bij personen die in een staat van liefde verkeerden.

Deze personen bleken ook een versterkt immuunsysteem te hebben, wat aantoont dat dit niveau van coherentie weer een positief effect heeft op de gezondheid van het lichaam. Verdere experimentele gegevens wijzen erop dat ons DNA een eigen coherent bio-veld kan hebben. Men theoretiseert, dat de reden hiervoor is, dat ons DNA eigenlijk antenne-ontvangers zijn.

"Op deze manier kunnen specifieke intenties, gedragen door het coherente bio-veld van het hart, informatie doorgeven aan plaatselijke biochemische reacties binnen in de cel".
- Glen Rein, Ph.D.

Hoewel dit bewijs er sterk op wijst dat onze gedachten en emoties ons DNA kunnen veranderen, spreekt Rein in deze studie ook duidelijk over de invloed van subtiele energie op DNA. Hij verwijst naar DNA als een ringvormige antenne die in staat is subtiele energetische signalen te ontvangen en door te geven.

Zou onze emotionele toestand - ten goede of ten kwade - onze subtiele energetische toestand conditioneren en zo invloed hebben op de manier waarop ons DNA zich uitdrukt? Als emoties en DNA met elkaar verbonden zijn, dan zouden emotionele toestanden, en hun gelijktijdige energetische toestanden, cruciale componenten kunnen zijn in de genezingsvergelijking. Gebeden en visualisaties, wanneer ze vanuit het hart gedaan worden, kunnen in feite de sleutel bevatten tot het ontsluiten van ons genezend potentieel op genetisch niveau.

Er werd verondersteld dat ons DNA werkt als een antenne om de binnenkomende subtiele energie die hem omringt te ontvangen en te interpreteren. Rein voerde meer studies uit om dit idee te testen in het Quantum Biology Research Lab en in het IHM. Om elke directe storing van het zenuwstelsel te verwijderen werd menselijk DNA geïsoleerd in een waterige oplossing. Het werd dan voor een persoon geplaatst die de intentie vasthield om het DNA te veranderen.


Daarna maten ze het wikkelen en afwikkelen van het DNA met een UV Spectrofotometer, en vergeleken dat met het controlemonster van DNA, dat geen behandeling kreeg. De waarde van de controlegroep vertoonde een veranderingssnelheid van ongeveer 1,1%, en het behandelde monster vertoonde minstens een verdubbelde snelheid, variërend van 2-10%. Deze resultaten werden vervolgens bevestigd door verdere proeven die in het IHM werden uitgevoerd.

Bij de andere experimenten, uitgevoerd met proefpersonen die niet als begaafde genezers werden beschouwd, werden ECG (elektrocardiogram) metingen gedaan terwijl ze positieve emotionele toestanden opwekten terwijl ze zich op hun DNA concentreerden. Degenen die in staat waren ECG coherentie te bereiken waren ook werkelijk in staat DNA op te winden of af te wikkelen op basis van hun intentie.

In een ander experiment werd DNA voor iemand geplaatst die in een toestand van ECG coherentie was, en aan wie gevraagd werd zich op zijn hart te concentreren, en niet op het DNA. Hieruit werden geen veranderingen aan het DNA waargenomen. Dit impliceert dat hartcoherentie alleen niet voldoende is om het DNA te beïnvloeden.

De resultaten van deze studies laten zien dat intentie alleen wel degelijk invloed heeft op de veranderingssnelheid van ons DNA, wat aantoont dat het mogelijk is je DNA te veranderen via je gedachten. Terwijl van hartcoherentie is aangetoond dat het een elektromagnetisch effect heeft dat plaatselijk in het lichaam kan werken, hebben verdere proeven aangetoond dat intenties van bekwame genezers ook niet-lokaal kunnen werken.


Zo werd bij verschillende onderzoeken waargenomen dat een man, Lew Childre genaamd, in staat was het DNA gericht te beïnvloeden, zonder zelf aanwezig te zijn. Bij een van deze experimenten bevond Childre zich op 0,5 mijl afstand van de DNA monsters. Hij werd via de telefoon verwittigd wanneer de monsters in het lab op een laboratoriumbank werden gelegd. Hij zond verschillende bedoelingen naar elk monster, waarvan de resultaten bevestigden dat hij in staat was het DNA met succes op te winden, af te wikkelen en geen effect te hebben op het DNA zoals de bedoeling was.

Dit wijst erop dat er een medium is waarmee intenties afstanden kunnen afleggen op een manier die het DNA nog steeds kan ontvangen, interpreteren en erop reageren. Er wordt verondersteld dat intenties via subtiele energie naar het DNA van de proefpersoon gebracht kunnen worden. De torusvormige vorm van het DNA stelt het in staat subtiele energie in zijn omgeving op te merken, het signaal om te zetten in elektromagnetische energie, en dan de bedoelde code uit te stralen om intracellulaire veranderingen rondom het DNA te veroorzaken.

"Specifieke gedachten en intenties worden door de hersenen/geest opgewekt en worden gebruikt om de coherente bio-velden vanuit het hart frequentie-modulerend te maken. Als iemand in een staat van liefde is wordt de coherentie versterkt en worden de biovelden sterker. Dit maakt een resonantie mogelijk tussen de coherente velden van het hart en de coherente velden rond de DNA molecule. Dit proces wordt nog versterkt door de aanwezigheid van subtiele of spirituele energieën die met het lichaam resoneren door het toroïdale karakter van de coherente biovelden." - Glen Rein, Ph.D.

Via subtiele energie is de oorspronkelijke intentie die onze geest vasthoudt in staat zich via ons DNA te manifesteren. Dit veroorzaakt veranderingen op cellulair niveau, waar lichamelijke genezing duidelijk wordt. Uiteindelijk worden onze welgemeende intenties aan ons lichaam meegedeeld om ons steeds veranderende DNA te laten weten in welke gezondheidstoestand we moeten verkeren. Dit is een van de manieren waarop het veranderen van je DNA via je gedachten mogelijk is.